Obchodní podmínky pro nákup vstupenek

I. Úvodní ustanovení
 1. Tento text jsou obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „Obchodní podmínky pro nákup“) a definují povinnosti a práva společnosti Chcivstupenky.cz s.r.o., IČO: 05813263, se sídlem Antonínovo náměstí 59, Místek, 738 01 Frýdek-Místek zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C69459. A také definují práva a povinnosti třetích osob při nákupu prodeji vstupenek na kulturní, sportovní a/nebo jiné akce organizované Pořadatelem (dále jen „Akce“) prostřednictvím Chcivstupenky.cz s.r.o..

 2. Pořadatel Akce je fyzická nebo právnická osoba, která je prodejcem vstupenek na akci a zároveň akci organizuje. Tato osobe je „Pořadatel“. Kontaktní a identifikační údaje Pořadatele jsou uvedeny na vstupence.

 3. Objednáním a zaplacením vstupenky prostřednictvím Chcivstupenky s.r.o. vzniká kupní smlouva mezi kupujícím vstupenky a Pořadatelem a tyto obchodní podmínky jsou součástí této smlouvy. Objednáním a zaplacením vstupenky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. 

 4. Chcivstupenky.cz s.r.o. prodává vstupenky prostřednictvím své prodejní sítě. Především  internetových stránek www.Chcivstupenky.cz , popř. internetových stránek, které na www.Chcivstupenky.cz  přesměrují. Případně může prodej vstupenek probíhat také na prodejních místech smluvních partnerů Chcivstupenky.cz s.r.o., v kamenných prodejnách smluvního partnera. Všechna tato místa a možnosti prodeje vstupenek jsou dále označována jako „Prodejní místa“).

 5. Na webových stránkách pod adresou www.chcivstupenky.cz lze firmu Chcivstupenky.cz s.r.o. kontaktovat pomocí metod (email a poštovní adresa), jež jsou uvedeny v menu Kontakty.

II. Předmět smlouvy
 1. Předmětem smlouvy je povinnost firmy Chcivstupenky.cz s.r.o. dodat jménem Pořadatele kupujícímu vstupenku nebo vstupenky na jím požadovanou Akci, pakliže jsou vstupenky k dispozici (nejsou vyprodány),a dále povinnost a závazek kupujícího uhradit vstupné za vstupenky.

 2. Smlouva je uzavřena zaplacením vstupného ze strany kupujícího.

 3. Chcivstupenky.cz s.r.o. dodá kupujícímu vstupenky bez zbytečného odkladu po zaplacení vstupného. Vstupenky dodá Chcivstupenky s.r.o. v elektronické podobě na e-mail, který kupující uvedl v objednávce. V případě nákupu u obchodního partnera Chcivstupenky.cz s.r.o. budou kupujícímu vstupenky předány po zaplacení vstupného přímo na místě a podle podmínek Obchodního partnera. Pokud nebyla uhrazena cena vstupenek kupujícím, nemá tento nárok na dodání vstupenek jakoukoliv formou.

 4. Okamžikem, kdy jsou vstupenky firmou Chcivstupenky s.r.o. odeslány emailem na adresu zadanou v objednávce kupujícím a/nebo po převzetí vstupenek u Obchodního partnera, jsou závazky firmy Chcivstupenky s.r.o. splněny.

III. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k akci, na níž jsou vstupenky zakoupeny
 1. Firma Chcivstupenky.cz s.r.o. není Pořadatelem jednotlivých Akcí (!). Tuto skutečnost a fakt bere kupující na vědomí a je s ní srozuměn. Chcivstupenky.cz s.r.o. organizuje především prodej a distribuci vstupenek kupujícím na jednotlivé Akce vždy jménem a na účet jejich Pořadatele a činí tak dle smluvního smluvního vztahu mezi Chcivstupenky.cz s.r.o. a Pořadatelem Akce. Z toho plyne, že okamžikem nákupu vstupenky a jejím dodáním vzniká právní vztah mezi kupujícím a Pořadatelem Akce. Mezi právní vztah Kupující - Pořadatel akce už pak firma Chcivstupenky s.r.o. žádným způsobem nevstupuje a nenese ani žádnou odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Firma Chcivstupenky s.r.o. tak neodpovídá za konání a průběh Akce, za dodržení termínu Akce ani za žádné skutečnosti, které na Akci nastaly či nenastaly. Firma chcivstupenky s.r.o. neodpovídá žádným způsobem za chování kupujícího na Akci.

 2. Kupující je povinen dodržovat veškerá pravidla a nařízení jež Pořadatel akce stanoví. Pokud má místo konání Akce návštěvní či jiný provozní řád, kupující se zavazuje že tento bude dodržovat.

 3. Chcivstupenky.cz s.r.o. neodpovídá za pravost vstupenek pořízených či zakoupených mimo Prodejní místa.

IV. Postup při nákupu vstupenek a platební podmínky
 1. Cena vstupenky je uvedena na vstupence a u každé jednotlivé akce. Cenu vstupenky určuje pořadatel a cena vstupenky je konečná.

 2. V případě nákupu vstupenky prostřednictvím internetových stránek www.Chcivstupenky.cz  je platba za vstupenku možná pouze platební kartou anebo bankovním převodem. Kupní smlouva je uzavřena ve chvíli, kdy kupující uhradí cenu vstupenky na základě objednávky, kterou vyplnil anebo při uhrazení ceny vstupenky na Prodejním místě.

 3. V ceně vstupenky nejsou zahrnuty žádné další platby, které si naúčtuje banka, jež kupující používá pro zprostředkování uhrazení vstupného. Za tyto poplatky nenese firma Chcivstupenky.cz s.r.o. žádnou odpovědnost.

V. Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a Pořadatelem prostřednictvím Chcivstupenky.cz s.r.o. odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě Pořadatelem Akce, poskytováno v určeném termínu.

VI. Reklamační řád
 1. Veškeré reklamace vstupenek zakoupených u Chcivstupenky.cz s.r.o. prostřednictvím Prodejních míst se řídí těmito Obchodními podmínkami a reklamačním řádem..

 2. Kupující má nárok na vrácení vstupného v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.

 3. Kupující nemá nárok na výměnu vstupenky.

 4. Chcivstupenky.cz s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně kupujícího. Například chybně vyplněná emailová adresa, spomový filtr a podobně.

 5. Pokud kupující uhradí cenu vstupenky a tato mu není doručena, nejpozději do 24 hodin oznámí tuto skutečnost firmě chcivstupenky.cz formou emailové zprávy. Firma chcivstupenky.cz s.r.o. je povinna situaci vyřešit (vstupenku dodat nebo vrátit vstupné), pokud nedošlo ke skutečnostem uvedeným v bodě 4 odstavce VI

 6. Pokud Pořadatel změní náležitosti akce, jako termín čí místo konání, anebo akci zruší, bude kupující vyrozuměn pořadatelem Akce a také firmou chcivstupenky s.r.o. a to pomocí komunikačních kanálů, které kupující uvedl v objednávce. 

 7. Pokud pořadatel změní termín Akce, má kupující právo na vrácení vstupného. Toto právo může kupující uplatnit nejpozději pátý pracovní den následující po původním termínu Akce.

 8. Pokud Pořadatel Akci zruší, má kupující právo na vrácení vstupného. V případě nákupu vstupenky v prodejním místě smluvního partnera Chcivstupenky.cz s.r.o. musí kupující uplatnit toto právo bez zbytečného odkladu, nejpozději pátý pracovní den následující po termínu Akce. V případě nákupu vstupenek prostřednictvím webu www.chcivstupenky.cz bude vstupné vráceno automaticky.

 9. Chcivstupenky.cz s.r.o. bude vstupné vracet níže popsaným způsobem a to pouze do výše finančních prostředků, které Chcivstupenky.cz s.r.o. obdrželi od kupujících a dosud nepřevedli Pořadateli akce.

 10. V případě, že budou splněny podmínky pro vrácení vstupného dle odst. 7 až odst. 9 tohoto reklamačního řádu, bude vstupné kupujícímu vráceno následujícím způsobem:

  1. v případě elektronického nákupu vstupenky prostřednictvím internetových stránek www.Chcivstupenky.cz  bude vstupné vráceno prostřednictvím platební karty, kterou byla provedena úhrada vstupného, a v případě platby bankovním převodem na bankovní účet, z něhož bylo vstupné zasláno;

  2. v případě nákupu vstupenky v prodejním místě smluvního partnera Chcivstupenky.cz s.r.o. bude vstupné vráceno způsobem, že se kupující dostaví do prodejního místa, ve kterém vstupenku na Akci zakoupil a vrátí zakoupené vstupenky. Cena za vrácené vstupenky bude kupujícímu uhrazena v hotovosti.
    

 11. Jakékoliv jiné reklamace, než výše uvedené, bude Chcivstupenky.cz s.r.o. postupovat k vyřízení Pořadateli. Na žádost kupujícího poskytne firma chcivstupenky.cz s.r.o. kontakt na Pořadatele.

 12. U firmy Chcivstupenky.cz s.r.o. není možné eklamovat vstupenku na Akci, kterou zákazník nezakoupil na Prodejní místech

 

VIII. Ochrana osobních údajů při nákupu
 1. Chcivstupenky.cz s.r.o. během prodeje vstupenek zpracovává osobní údaje, které mu při nákupu vstupenky poskytne kupující vyplněním objednávky, a to v souladu se .Zásadami soukromí

IX. Závěrečná ustanovení
 1. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek pro nákup neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto Obchodních podmínek pro nákup, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.

 2. Chcivstupenky.cz s.r.o. je oprávněna kdykoliv změnit tyto Obchodní podmínky.

 3. Veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek pro nákup a smluvní vztah mezi Pořadatelem, kupujícím a Chcivstupenky.cz s.r.o. se řídí českým právním řádem.

 4. Veškeré spory vzniklé při nákupu vstupenek prostřednictvím Chcivstupenky.cz s.r.o. budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud nebudou vyřešeny mimosoudně.

 

V Frýdku-Místku dne 28. 5. 2018, Chcivstupenky.cz s.r.o.